top of page

GDPR ( EU’s Persondataforordning)

Vi prioriterer datasikkerhed

 

iMay Development håndterer data i overensstemmelse EU-reglerne om GDPR (General Data Protection Regulation), da IMay Development som dataansvarlig altid har prioriteret datasikkerhed højt.

 

Formålet med dataindsamling
Vi indsamler oplysninger så vi kan forbedre oplevelsen af vores app, produkter, rådgivningsydelser og for at vi løbende kan forbedre vores kommunikation og optimere relationerne til vores kunder og samarbejdsparter. Det gør os blandt andet i stand til at oplyse om gode tilbud, softwareopdateringer mm.

 

Indsamling af persondata
IMay Development håndterer persondata, vi modtager i forbindelse med GPS logging, indtastet information i forbindelse med brug af. SMS funktionalitet i app’en benytter telefonens egen SMS funktionalitet via et link og der bliver ikke gemt korrespondence i app’en eller databasen.Vi håndterer persondata på en forsvarlig måde, og bestræber os altid på at respektere din integritet. Vi er kun i besiddelse af almindelige personoplysninger, såsom navn, mailadresse, telefonnumre og lignende.

 

Retslig forpligtelse
Når vi behandler persondata opfylder vi vores ansvar i henhold til love, regler eller myndighedsafgørelser. Det betyder eksempelvis at vi er forpligtede til at behandle vores kunders oplysninger, så vi opfylder kravene om hvidvaskregler og i bogføringsloven. I nogle tilfælde er vi forpligtet til at opbevare data efter ophør af kontraktforholdet – eksempelvis for at overholde reglerne om hvidvaskning  og opbevaring af regnskabsmateriale.

 

Markeds – og kundeoplysninger, samt systemudvikling og marketing
Vi behandler også persondata i forbindelse med markeds- og kundeanalyser samt til systemudvikling. Dette kan eksempelvis være som led iMay Development forretningsudvikling, med henblik på at forbedre vores produkter og tjenester over for vores kunder. Det kan også være til markedsføringsformål, så vi endnu bedre kan målrette vores tilbud. Analyser af kundedata kan også laves for at bekæmpe bedrageri og lignende.

 

Indsigtsret
Du har ret til at få oplysninger om, hvilke personlige oplysninger IMay Development behandler om dig. En forudsætning for at få indsigt, er at IMay Developmentskal kunne identificere dig ved gyldig billed-identifikaiton, så uvedkommende ikke får mulighed for at få adgang til dine data.

 

Data-portabilitet
Du kan endvidere anmode om en elektronisk kopi af de oplysninger, du har leveret til iMay Development. Du kan anmode om, at dine data overføres til en anden dataansvarlig, så vidt det er teknisk muligt. En anmodning om at overføre data gøres på samme måde som en anmodning om indsigt. Også i dette tilfælde skal IMay Developmententydigt kunne identificere dig, så uvedkommende ikke får adgang til dine personlige data.

 

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få ukorrekte personlige oplysninger om dig selv korrigeret samt ret til at supplere personlige oplysninger, hvis disse er ufuldstændige.

 

Retten til at blive slettet og ikke modtage markedsføringsmaterialer
Du har under visse omstændigheder endvidere ret til at få slettet dine personlige oplysninger hos iMay Development, såfremt IMay Development ikke er lovmæssigt forpligtet til at opbevare disse data. Du har mulighed for at anmode IMay Development om ikke at behandle dine data med henblik på markedsføring. Hvis du ønsker dette, skal du kontakte info@imay.dk.

 

We prioritize data security

iMay Development handles data in accordance to the EU General Data Protection Regulation (GDPR) rules. As Data controller IMay Development has always prioritized data security.

 

Purpose of data collection
We collect information in order to can improve our customers experience of our app, products, advisory services. Furthermore data continuously allows improve our communication and optimize relationships with our customers and partners. This enables us to provide information about special offers, software updates and new products.

 

Collection of personal data
IMay Developmentreceive personal data through GPS logging and enter information in the app. In relation to use of the SMS functionality in the app we do not store any correspondence since the app is using the SMS function on the phone and the user is the only one with access. We handle personal data in a proper manner, and always strive to respect your privacy. We are only in possession of common personal information such as name, email address, phone numbers and the like.

 

Legal obligation
When we process personal data, we fulfill our responsibilities in accordance with laws, regulations and/or government decisions. This means, for example, that we are obliged to process our customer’s information in order to prevent money laundering and follow the rules in the Accounting Act. In some cases, we are obliged to store data after termination of the contract – for example, to comply with the rules on money laundering and storage of accounting documents.

 

Market and customer information, as well as system development and marketing
We also process personal data for costumer and market analyzes as well as system development. This may, for example, be part of iMay Development business development, in order to improve our products and services to our customers. It may also be for marketing purposes, so we can supply our costumers with better and more precise offers. Customer data analysis can also be used to combat fraud ect.

 

Right of access
You are entitled to information about what personal information IMay Development treats about you. A prerequisite for insight is that IMay Development must be able to identify you with a valid image identification so that unauthorized persons will not be able to access your data.

 

Data portability

You may also request an electronic copy of the information you have provided to iMay Development. You can request that your data be transferred to another data manager, as far as it is technically possible. A request to transfer data is done in the same way as a request for insight. Also in this case, IMay Development must uniquely identify you so that unauthorized persons do not access your personal data.

 

Right to rectification

You have the right to have incorrect personal information about yourself adjusted as well as the right to supplement personal information if these are incomplete.

The right to be deleted and not receive marketing materials
In certain circumstances, you may also have the right to delete your personal information at iMay Development, if IMay Development is not legally required to keep this data. You have the opportunity to request IMay Development not to process your data for marketing purposes. Feel free to contact us at info@imay.dk

download.jpg
download (1).jpg
bottom of page